آرام نیستم این روزها. بی قرارم و آشفته. چیزی در دلم می لرزد و گلویم را می گیرد.

نمی دانم واقعن مال پاییز است یا دلیل دیگری...

/ 3 نظر / 3 بازدید
فرانکلین

بهنام

مسلمآ : دليل ديگری ... : ) و خب : پيداش هم نمی تونه بکنه : ديگری ... نشانه شناسی می خواد : ديگری-ديگران : می شن نشانه : تا نشون بدن چيزی رو ... دليلی رو و راهی رو

ماه رقصان

ای بابا! بازم چند روزی چشم منو دور ديدی ها! من تازه رسيدم. خوبم. يه عالم هم حرف . ولی! تا تو يه عالم حذف نزنی از حرف خبری نيست !