آن شب که من عروس ِ خوشه‌های ِ اقاقي شدم *

شايد بسياری از اين آدم هايي که با من می رقصند روزی عاشقم بوده اند، شايد من عاشق آنها بوده ام. شايد بسياری ديگر هم بوده اند که عاشق من بوده اند يا من عاشقشان بوده ام. شايد هيچ کدام فکر نمی کردند که امشب اينجا باشند و با عروس زيبايی که روزی عاشقش بوده اند برقصند. شايد تو بدانی بعضی از اين عشق ها را. شايد من ندانم حتا خيلی هايشان را. من، دخترکی هميشه عاشق، امشب با همه ی اينها می رقصم، اما فقط برای تو. برای شادباش اين که از ميان تمامی اين پسرکان فقط تويی که با من خواهی ماند. فقط تويی که نه تنها با من خواهی رقصيد، خواهی خنديد، که تمام دلتنگی ها و بچه بازی ها و غصه ها و بد اخلاقی هايم را تاب خواهی آورد. فقط تويی که نه تنها با او خواهم رقصيد، که مهربان ترين و صبور ترين و دوست داشتنی ترين خواهم بود برايش. بگذار قصه ی عشق من و اين پسرکان همين امشب در ميان اين همه رقص و شادی بماند و فقط من و تو باشيم که شروع می کنيم نوشتن قصه ی جديدمان را.

................

*فروغ فرخزاد

/ 5 نظر / 3 بازدید
بهنام ۱

زياد با فروغ نمی تونم ارتباط يرقرار کنم ... بخصوص اگه زندگی هنری و شعراش رو ۳ قسمت در نظر بگيريم : يا قسمت دومش که بسيار به سمت فمينيسم کشيده شده بود ( کلا با هر نوع دور شدن از ديدن هارمونی و يکی بودن ، و ايجاد دوقطبی ها نمی تونم ارتباط برقرار کنم : حتی دو قطبی نگاه کردن : مرگ و زندگی )

بهنام ۲

اما با قطعه ی انتخابی شما : بسيار خوب ارتباط برقرار کردم ... دستتون درد نکنه ... و لذت بردم از اين نوع توصيف ... و کاش همه ی همسران اينو بخونن و متوجه بشن که يک دختر : با تمام ِ ريزه کاری های احساسيش و تمام ترس هايی که از يک آينده ی مبهم توش می ريزن و

بهنام ۳

تمام دلهره ها ( بجای دلگرمی دادن ها : هنگام جدا شدن از زندگی قبلی و شروع يک زندگی جديد ) و تمام تجربه ها و ايده ها و افکارش و..و..و.. بالاخره : يک نفر رو : با اطمينان ، بعنوان همسر انتخاب کرده اند ... تآکيد می کنم : « انتخاب » ... و به اين باور برسن و احترام بذارن به اون انتخاب و با تکيه به اون : زندگی شادی با همسفرشون رو آغاز کنن

بهنام ۴

و اميدوارم که شما و همسر گرامی تون : بی توجه به اونچه مشکله ديگرانه و نبايد به شما سرايت کنه ( نه فقط شما ، ها ! که همه ی همسران مورده نظرمه ) : شاد با هم قصه ی خودشون رو هر روز : بنويسن و : حتما ورق بزنن ... که هر روز : يه صفحه ی سثيده ... شاد و سرافراز و سلامت باشين : همکيشه : در پناه مهر خدا ... و باز شرمنده از پرچونگی م : )

خانم شين

چه شوهر روشنفکری! در ضمن خوب نيست آدم به خودش بگه خوشگل!